Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Ferii na Fali z Akademią Pływania

Regulamin  

Regulamin Ferii na Fali z Akademią Pływania

 REGULAMIN FERII NA FALI Z AKADEMIĄ PŁYWANIA

1.    Zajęcia zorganizowane intensywnej nauki i doskonalenia pływania z elementami edukacji
w zakresie bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, nurkowania i ratownictwa wodnego organizowane są przez:

    Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych Milan Wilhelmi
ul. Rojna 69A  91-134  Łódź, NIP: 947-151-40-39, REGON: 100309846

na terenie

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.,
Al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, REGON: 473 23 04 69

2.    Osoby prowadzące zajęcia posiadają stosowne uprawnienia: dyplom pedagoga lub nauczyciela wychowania fizycznego i/lub stopień zawodowy w kulturze fizycznej instruktora sportu/rekreacji w zakresie pływania, stopień w ratownictwie wodnym oraz ukończony kurs BLS-AED Polskiej Rady Resuscytacji. Osoba prowadząca pokaz i prezentację z zakresu nurkowania posiada uprawnienia nurkowe. Imiona i nazwiska instruktorów zostaną udostępnione rodzicom przed rozpoczęciem zajęć.

3.    Intensywne kursy nauki i doskonalenia pływania rozpoczynają się w poniedziałek i kończą
w piątek. Terminy kursów: 15-19.02.2010 oraz 22-26.02.2010. Zajęcia trwają od godziny 7.30 do 17.00. Możliwy jest udział w zajęciach w wybrane dni oraz w więcej niż jednym kursie.

4.    Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu bez podania przyczyn.

5.    Miejscem realizacji zajęć jest teren Aquaparku Łódź, jego część wewnętrzna oraz wszelkie dostępne na jego terenie urządzenia sportowe i rekreacyjne.

6.    Uczestnikom na czas trwania zajęć udostępniany jest:

 • sprzęt do nauki, doskonalenia pływania: deski, „ósemki”, „makarony” piankowe, „łapki”, pasy wypornościowe, maty do nauki pływania, naramienniki dmuchane, przybory pływające i tonące, płetwy i kamizelki,
 • piłki oraz sprzęt do gier i zabaw, zestawy do koszykówki, siatkówki wodnej i miniwaterpolo, obciążniki oraz zabawki pływające i tonące.
 • sprzęt do aquaaerobiku
 • miniskutery do zabawy w wodzie i pod wodą,
 • podstawowy sprzęt nurkowy – sprzęt ABC do nurkowania (płetwy, maski, rurki oddechowe) dla każdego uczestnika, pozostały sprzęt nurkowy użyty do pokazu, podwodne tory przeszkód,
 • podręczny sprzęt ratowniczy: rzutki, pasy, koła, boje Słoneczny Patrol,
 • sprzęt do nauki resuscytacji: fantom osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, ćwiczebny defibrylator – AED.
 • gry planszowe i materiały piśmienne.

Z wymienionego sprzętu uczestnicy korzystają pod nadzorem instruktora.

7.    Uczestnicy nie umiejący pływać zostaną wyposażeni na czas trwania zajęć w pasy i rękawki wypornościowe. Sprzęt ten w toku zajęć w miarę nabywania umiejętności będzie eliminowany.

8.    Wyżywienie w czasie trwania kursu obejmuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Podczas pobytu w Aquaparku uczestnicy nie będą pili gazowanych napojów z kofeiną i jedli chipsów. Szczegółowe menu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

9.    Cena kursu wynosi 490 PLN przy uczestnictwie w całym kursie. Istnieje możliwość wykupienia uczestnictwa w dowolnej części kursu. Opłaty: 1 dzień: 140 PLN, 2 dni: 260 PLN, 3 dni: 360 PLN, 4 dni: 440 PLN, 2 kursy - 10 dni: 940 PLN.

10.    Cena zawiera:

 • Całodzienny bilet wstępu do Aquaparku dla uczestnika z możliwością korzystania ze wszystkich atrakcji basenowych. Uczestnik może bez dodatkowej opłaty pozostać na terenie Aquaparku pod opieką rodzica. Rodzic musi opłacić wybrana opcje biletu wstępu.
 • Opiekę instruktora w godzinach 7.30-17.00.
 • Zajęcia nauki-doskonalenia pływania oraz pierwszej pomocy i zajęcia specjalistyczne prowadzone przez instruktorów od godz. 7.30 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.
 • Śniadania, obiady i podwieczorki.
 • Ubezpieczenie NW uczestnika.

11.    Istnieje możliwość przyprowadzenia uczestnika przed godziną 7.30 oraz pozostawienia pod opieką instruktora po 17.00. Za każde rozpoczęte 30 minut opłata 20 PLN. Prosimy o wniesienie opłaty w kasie Aquaparku przed planowanym przedłużeniem zajęć.

12.    Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku nieobecności uczestnika, niezależnie od przyczyn i okoliczności, które ją spowodowały.

13.    Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci na zajęcia w godzinach między: 7.30-8.45 oraz punktualnego odbioru dziecka z zajęć o godzinie 17.00. W przypadku niemożności odbioru dziecka o godzinie 17.00 spowodowanego siłą wyższą prosimy o poinformowanie pod numerem telefonu: 42 298 57 06 (recepcja Aquaparku) lub 605 679 676 (Marta Wilhelmi – koordynator zespołu instruktorów).

14.    Rodzic może wskazać w formularzu zgłoszeniowym osobę upoważnioną do odbioru dziecka
z zajęć lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach.

15.    W przypadku spóźnienia się na zajęcia, rodzic zobowiązany jest do osobistego doprowadzenia dziecka pod opiekę instruktora, gdyż nie dopuszcza się możliwości przerwania zajęć przez osobę prowadzącą w celu odebrania podopiecznego przy kasach.

16.    Zapisy – rezerwacje możliwe są w formie telefonicznej lub mailowej:

 • 605 679 676 – Marta Wilhelmi
 • 42 298 57 06 – Recepcja Aquaparku
 • akademiaplywania@aquapark.lodz.pl

17.    W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Przyjęcie na kurs lub jego część następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zapoznaniu się rodziców lub opiekunów prawnych z regulaminem Aquaparku, niniejszym regulaminem zajęć, programem zajęć oraz po dokonaniu opłaty za wybrany kurs lub jego część. Wpłata musi być dokonana gotówką w kasie Aquaparku najpóźniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

18.    Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przed przystąpieniem do zajęć badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach
z zakresu nauki i doskonalenia pływania. Fakt ten rodzic potwierdza podpisując oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

19.    Przed przystąpieniem do kursu rodzic zobowiązany jest do podania informacji na temat umiejętności pływackich, uczuleń, przyjmowanych lekarstw, chorób a także wszelkich innych danych mogących mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa w czasie uczestnictwa dziecka w kursie.

20.    Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest udostępnić minimum dwa numery telefonów
w celu utrzymania kontaktu w sytuacjach tego wymagających.

21.    W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 45 osób, t.j. 3 grupy równocześnie.

22.    Na jedną osobę prowadzącą zajęcia przypada maksymalnie 15 uczestników.

23.    Na zajęciach kursowych obowiązuje: strój i obuwie sportowe, strój kąpielowy, ręcznik, klapki i przybory do mycia.

24.    Uczestników zajęć obowiązuje regulamin Aquaparku, regulaminy poszczególnych atrakcji,
w tym zjeżdżalni oraz niniejszy regulamin zajęć zorganizowanych.

25.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia oraz ratowników dyżurujących na terenie Aquaparku.

26.    W szczególności zakazane jest wykonywanie skoków do wody i nurkowania bez zgody instruktora.

27.    W czasie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.

28.    Bezwzględnie zakazane jest bieganie i wpychania do wody innych osób.

29.    W przypadku konieczności opuszczenia grupy i zajęć zorganizowanych w celu udania się do szatni lub toalety należy ten fakt zgłosić instruktorowi i uzyskać jego zgodę na oddalenie się od grupy. Zakazane jest opuszczanie terenu Aquaparku.

30.    Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub najbliższemu ratownikowi.

31.    Zajęcia odbywają się według programu – harmonogramu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

32.    W ramach kursu uczestnicy będą mogli przystąpić do sprawdzianów na wewnętrzne certyfikaty Akademii Pływania (nieodpłatnie) lub też poddać się egzaminowi na jedną z kart pływackich wystawianych przez WOPR. Karty pływackie dostępne są z dodatkowa opłatą, którą należy wnieść w dniu sprawdzianu u egzaminatora:

 • „Kartę – już pływam” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej i wykonanie dowolnego rodzaju skoku do wody i wniesie opłatę 15 złotych.
 • „Kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym stylem, w tym co najmniej 50 m na plecach, wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m i przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m i wniesie opłatę 25 złotych.
 • „Specjalną kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym; wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m i przepłynięcie pod wodą 15 m. Opłata za egzamin i wystawienie karty wynosi 40 złotych.

33.    Szczegółowych informacji n/t kursów udziela Marta Wilhelmi pod numerem telefonu: 605 679 676, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00.