Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Grup Zorganizowanych

Regulamin  

Regulamin Grup Zorganizowanych

1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług świadczonych przez aquapark i/lub podmioty z nim współpracujące, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna.

3. Opiekun przed skorzystaniem z usług Aquaparku zobowiązany jest wypełnić formularz dla grup zorganizowanych.

4. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż: 30 pełnoletnich uczestników 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów 10 uczestników w wieku przedszkolnym ustalona i zaakceptowana przez Zarząd Aqua Parku Łódź Sp. z o. o ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

5. Grupa zorganizowana może na terenie aquaparku korzystać za dodatkową opłatą z usług instruktora.

6. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu w aquaparku, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

7. Przez instruktora rozumie się uprawnioną osobę, pod której nadzorem i kierunkiem odbywają się zorganizowane zajęcia określonego rodzaju.

8. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej, przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i korzystającą z usług aquaparku.

9. Grupa zorganizowana osób niepełnoletnich może wejść i przebywać na terenie aquaparku jedynie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.

10. Opiekun grupy przed wejściem na teren strefy basenowej ma obowiązek :

Dostarczyć kserokopię dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginał dokumentu do wglądu Uiścić opłatę za wstęp grupy Zapoznać uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Grup Zorganizowanych

11. Wypełniając Formularz Grupy Zorganizowanej każdy opiekun grupy podaje dane uczestników, za których będzie odpowiedzialny w czasie pobytu na obiekcie.

12. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na aquaparku i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

13. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania się Regulaminowi Ogólnemu aquaparku, Regulaminom poszczególnych stref i urządzeń oraz niniejszemu Regulaminowi.

14. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym terenie aquaparku, także w hali wejściowej, przed bramkami kasowymi, w szatniach, pod natryskami i w

ubikacjach, w punktach gastronomicznych oraz w hali basenowej i pozostałym terenie aquaparku.

15. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z aquaparku, jej stref lub urządzeń.

16. W czasie pobytu grupy na aquaparku opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie.

17. Zasady odpłatności dla grup zorganizowanych reguluje cennik dla grup.

18. Opiekun grupy wchodzi na aquapark nieodpłatnie.

19. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na aquapark.

20. Opiekun grup zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

21. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

22. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: wprowadzenie grupy do hali głównej aquaparku i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni, zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym aquaparku, regulaminami poszczególnych części obiektu i urządzeń oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania, wypełnienie formularza i podpisanie zamieszczonych w nim zobowiązań i oświadczeń, załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz pobranie transponderów dla uczestników grupy, przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów, dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz zmienili obuwie na obuwie basenowe, wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami wskazanie toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w czasie całego pobytu w hali basenowej, dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika, dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w tym między innymi: zdjęcia wszelkiej biżuterii, używania okularów i szkieł kontaktowych itp, wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy w basenie dezynfekującym, zgłoszenie kierownikowi zespołu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z aquaparku, zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy, stały nadzór i opieka nad uczestnikami grupy,

ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń, przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia, przebywanie na obrzeżu niecki whirpoola, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia, przebywanie na obrzeżu niecki sztucznej rzeki, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia, przebywanie w pomieszczeniu sauny, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia, przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu użytego do zajęć, w odpowiednim czasie zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć, wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków, dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej, dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych, zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni, wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni, rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

22. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie aquaparku najbliższemu ratownikowi, i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w dzienniku pracy ratowników.

23. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie aquaparku.

24. Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Aquaparku przez będących jego opieką uczestników grupy zorganizowanej.