Strona główna O Aquaparku Regulamin Kontakt Mapa strony BIP English Version

Jesteś na:  > Strona główna > Regulamin > Regulamin Aquaparku

Regulamin  

Regulamin Aquaparku

REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU

 

I.              Część ogólna

 

1.      Aquapark „Fala”, zwany dalej Aquaparkiem jest własnością „Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” przy Al. Unii Lubelskiej 4  w Łodzi.

2.      Przez Aquapark rozumie się obiekt, w którego skład wchodzi w szczególności: hala wejściowa, szatnie i natryski, hale basenowe wraz z urządzeniami i barem mokrym, teren zewnętrznych basenów i plac zabaw wraz z punktami gastronomicznymi (zwane dalej strefą basenową) Świat Saun i Spa, (zwany dalej strefą saun), oraz parkingi i tereny zewnętrzne przed halą wejściową.

3.      Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę prowadzącą zajęcia nauki i doskonalenia pływania.

4.      Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części obiektu i urządzeń aquaparku regulują odrębne regulaminy. Każda osoba korzystająca z urządzeń jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

 

II.            Zasady korzystania z aquaparku

 

1.      Wstęp do strefy basenowej mają osoby dorosłe i dzieci bez względu na wiek. Wstęp może odbywać się indywidualnie, bądź w grupach zorganizowanych. Wstęp do strefy saun mają wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.      Dzieci, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem  pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone. W sytuacji, gdy wiek dziecka budzi wątpliwość, obsługa Aquaparku Fala jest zobowiązana do weryfikacji daty urodzenia na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem.

3.      Grupy zorganizowane przed wejściem na teren aquaparku zobowiązane są zgłosić się do kas i uzgodnić warunki korzystania z aquaparku. Grupy obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin dla grup zorganizowanych.

4.      Na teren strefy basenowej i strefy saun zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osoby  z  otwartymi ranami i skaleczeniami.

5.      Na teren aquaparku zakazuje się wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i innych podobnie działających substancji.

6.      Personel aquaparku może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie. Sprzedaż będzie prowadzona sukcesywnie w miarę opuszczania aquaparku przez klientów.

7.      Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, powinny  przesiąść się na wózek basenowy. W uzasadnionych sytuacjach personel może zezwolić na dalsze korzystanie z własnego wózka.

8.      Szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z aquaparku reguluje dział III Odpłatność.

9.      Na terenie aquaparku obowiązują znaki: zakazujące, nakazujące i informacyjne, do których każdy korzystający z aquaparku zobowiązany jest się stosować.

10.    Osoby przebywające na terenie aquaparku obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a.     niepozostawiania na terenie aquaparku bez opieki i nadzoru osób opisanych w pkt. 2,

b.    zapoznania się z regulaminem korzystania z aquaparku i zainstalowanych w nim urządzeń wraz z ich regulaminami,

c.     stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie aquaparku,

d.    stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników aquaparku, a także komunikatów podawanych przez głośniki,

e.     zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,

f.     użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

g.    bezzwłocznego informowania służb ratowniczych, lub pracowników aquaparku o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych osób.

11.    Przed przekroczeniem bramek wejściowych obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe. Dopuszczalne jest chodzenie boso. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje dopiero po przekroczeniu  bramek.

12.    Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

13.  Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

14.  Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w wyznaczonych na transponderze szafkach. Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w kasie za dodatkowa opłatą.

15.    Przed wyjściem z szatni na teren hal basenowych należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. W przypadku wystąpienia problemów z zamknięciem szafki należy niezwłocznie zgłosić się do personelu aquaparku.

16.  Osoby, które zdecydowały się na wniesienie rzeczy na teren aquaparku, a nie przechowaniu ich w przeznaczonych do tego szafkach ubraniowych, zobowiązane są do nadzoru nad nimi.

17.  W przypadku zagubienia transpondera zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Aqua Park  Łódź Sp. z o. o. nie odpowiada.

18.    Rzeczy znalezione na terenie aquaparku należy przekazać personelowi aquaparku. Personel na kasach wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela.

19.    W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający dużych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób korzystających:

·         dla kobiet, jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,

·         dla mężczyzn, kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda.

20.     Dzieci do lat 3 korzystające z aquaparku muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

21.  Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Kas.

22.  Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie aquaparku w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

23.  Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych po uzyskaniu zgody Kierownika Kas. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, m. in. poprzez upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym klientów aquaparku.

24.    Szatnie grupowe przeznaczone są wyłącznie dla grup zorganizowanych korzystających z aquaparku pod opieką i nadzorem.

25.    Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.

26.    Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.

27.  Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i urządzenia wodne. Bezpośredni ustawiczny nadzór i opiekę nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.

28.  Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

  • seria krótkich sygnałów dźwiękowych - ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub personelu aquaparku,
  • długi sygnał dźwiękowy - zakończenie zajęć lub pracy aquaparku – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody,
  •  krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/ lub personelu aquaparku.

29.    Nie wolno umieszczać leżaków, parasoli i krzeseł w nieckach basenowych oraz  w odległości 2 m wokół nich. Ustawianie w/w sprzętu nie powinno przeszkadzać w komunikacji na terenie obiektu ani zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych.

30.    Wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności ruchowej:

·         strefa brodzikowa – o głębokości wody do 0,4 m,

·         strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości wody do 1,2 m,

·    strefa dla umiejących pływać – o głębokości wody do 1,8 m.

31.    Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

32.    Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z brodzików oraz ze stref dla nieumiejących pływać (za wyjątkiem zajęć zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę).

33.    Korzystanie z urządzeń wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z urządzeń ze szczególną ostrożnością lub po wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem.

34.    Strefy aquaparku i urządzenia wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane
są poprzez tabliczkę STREFA ZAMKNIĘTA. Korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

35.    Tory, lub niecki mogą być czasowo zarezerwowane na zajęcia zorganizowane. Oznakowane
są poprzez tabliczkę TOR ZAREZERWOWANY. Korzystanie z nich w tym czasie przez osoby nieuczestniczące w zajęciach jest zabronione. Informacja o zarezerwowanych strefach umieszczona jest w kasie aquaparku.

36.    W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów (nie dotyczy to zajęć zorganizowanych). Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać: na długim torze 12 osób, na krótkim torze 8 osób. Nie dotyczy to zajęć zorganizowanych. Nadzór nad liczbą osób sprawuje ratownik.

37.    Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom korzystającym z aquaparku nie wolno:

a.       wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, lub w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b.      korzystać z usług i oferty aquaparku po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren aquaparku,

c.       spożywać alkoholu poza częściami obiektu pełniącymi funkcję restauracyjną – w restauracji w holu głównym oraz w bufetach zewnętrznych;
po spożyciu alkoholu w w/w miejscach zabrania się korzystania z atrakcji aquaparku (dotyczy wszystkich stref),

d.      wnosić i spożywać artykułów spożywczych i napojów (w tym alkoholowych)
oraz środków odurzających,

e.       używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzony, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

f.       wchodzić do wody w strefie niecek basenowych oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody, jeżeli nie umie się pływać, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę,

g.      nurkować, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

h.       skakać do wody, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

i.        wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

j.        biegać, popychać i wrzucać do wody innych uczestników, głośno  krzyczeć oraz zachowywać się  w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników aquaparku,

k.       wszczynać fałszywych alarmów,

l.        wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

m.     wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

n.       wchodzić i wychodzić z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi t. j.: drabinkami, schodami, obszarem plaży przy niecce sztucznej fali, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

o.      wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

p.      zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

q.      używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej i terenie zewnętrznym,

r.        niszczyć urządzeń i wyposażenia aquaparku,

s.       przemieszczać wyposażenia ruchomego (nie dotyczy leżaków) bez zgody ratowników lub personelu,

t.        korzystać ze sprzętu muzycznego w sposób zakłócający innym korzystającym,

u.       palić tytoniu, w tym e-papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

v.       spożywać posiłków lub napojów (w tym alkoholowych) w nieckach basenowych i poza miejscami do tego wyznaczonymi,

w.      pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

x.       wprowadzać zwierząt, korzystać i wprowadzać rolek, rowerów, desek oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

y.       wchodzić na murki okalające niecki basenowe (wejście na cembrowinę basenu z falą nie dotyczy zajęć zorganizowanych, w tym nauki pływania prowadzonych przez uprawnioną osobę), rzeźby, balustrady, kwietniki, skały oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,

z.       załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC, oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego nie wyznaczonych,

aa.    w jakikolwiek sposób zanieczyszczać wody basenowej.

38.    Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia aquaparku, jak również odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu.

39.    Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach lub w holu wejściowym w miejscach do tego wyznaczonych.

40.    Hale basenowe, Spa i Świat Saun oraz tereny zewnętrznych basenów wraz z placem zabaw należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić Aquapark.

41.    Ilość leżaków w aquaparku jest ograniczona. Aquapark nie prowadzi rezerwacji leżaków w sezonie letnim.

42.    Napoje alkoholowe są podawane wyłącznie w części obiektu pełniącej funkcję restauracyjną, tj. w restauracji usytuowanej w holu głównym oraz w punktach gastronomicznych usytuowanych na terenie zewnętrznym. Spożywanie napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami jest zakazane.

43.    Nie sprzedaje się napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym oraz niepełnoletnim.

44.    Po spożyciu alkoholu na terenie aquaparku i w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnie zabronione jest korzystanie z sauny w hali basenowej, Świata Saun, niecek basenowych i pozostałych atrakcji na terenie aquaparku.

45.    Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, zaleceń służb ratowniczych, porządkowych lub personelu Aqua Park Łódź Sp. z o. o. mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

46.    W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Aquapark lub jego ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad regulaminu, w tym w szczególności zasad spożywania alkoholu na terenie aquaparku.

 

III.    Odpłatność za usługi

 

1.      Wstęp na teren aquaparku odbywa się na podstawie wykupionego biletu. Rozliczanie pobytu w aquaparku odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd „Aqua Park Łódź
Sp. z o.o.”.

2.      Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim.

3.      Przez dni powszechne rozumie się: dni od poniedziałku  do piątku ,a dni wolne to sobota, niedziela oraz dni świąteczne (ustawowo wolne).

4.      W sprzedaży występują bilety: normalne, ulgowe, rodzinne i grupowe.

5.      Wstęp dla dzieci do lat 3 jest nieodpłatny (rocznikiem).

6.      Bilety ulgowe przysługują dzieciom od lat 3 i młodzieży do lat 18, osobom uczącym się do lat 26, osobom powyżej 60 roku życia oraz emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji).

7.      Bilet rodzinny przysługuje rodzinie złożonej z 2 do 6 osób. Maksymalnie w grupie może być dwoje dorosłych powyżej 18 roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 13 lat (rocznikiem), zawsze za okazaniem legitymacji. Za każde kolejne dziecko obowiązuje opłata na warunkach biletu ulgowego według przyjętego cennika (nie dotyczy Karty Dużej Rodziny).

8.      Zasady sprzedaży biletów grupowych reguluje regulamin grup zorganizowanych.

9.      Opłata za pobyt w aquaparku pobierana jest z góry wg cennika. O czasie pobytu decyduje klient, opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi.

10.    W chwili zakupu biletu  klient otrzymuje  transponder. Transponder jest jednocześnie kluczem przypisanej do niego, na podstawie numeru, szafki.

11.    Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie.

12.    Wydanie klientowi transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych instrukcji, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

13.    Opłaty za zakupy w punktach gastronomicznych na halach basenowych i na terenie zewnętrznych basenów, dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem transpondera, a rozliczenie następuje w momencie opuszczenia  Aquaparku przez klienta.

14.    Pełna należność za dodatkowe korzystanie ze stref, zakupy w punktach gastronomicznych  
oraz za wydłużony czas pobytu w poszczególnych strefach musi być uregulowana  w momencie opuszczenia aquaparku wg przyjętego cennika.

 

15.    Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera
przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu  odczytania pamięci transpondera
przy wyjściu.
Opłata jest naliczana dla każdej osoby za każdą rozpoczętą minutę pobytu
w aquaparku przekraczającą limit czasowy zgodnie z przyjętym cennikiem.

16.    Po upływie 10 minut od wydania transpondera rozpoczyna się automatyczne naliczanie czasu pobytu niezależnie od faktu przejścia przez bramkę.

17.    Usługa zakodowana na transponderze ważna jest jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia
do jednorazowego wstępu na teren aquaparku. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.

 

18.  Osoby pełnoletnie korzystające z hal basenowych mają prawo do przejścia do strefy saun i skorzystania z oferowanych tam usług i zabiegów. Jeżeli do biletu nie przyznano limitu czasowego na korzystanie ze strefy saun, to za czas spędzony w tej strefie jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę w strefie saun. Wykupiony czas na korzystanie z hal basenowych  jest  wstrzymywany na okres przebywania w strefie saun .

 

19.    Osoby  korzystające ze strefy saun mają prawo do przejścia do hal basenowych. Jeżeli do biletu nie przyznano limitu czasowego na korzystanie z hal basenowych,  to za czas spędzony w tej strefie jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę w hali basenowej. Wykupiony czas na korzystanie z strefie saun  jest  wstrzymywany na okres przebywania w halach basenowych.

 

20.  Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania w nieckach basenowych zewnętrznych oraz w zjeżdżalniach, tj. mega zjeżdżalniach i zjeżdżalni kamikaze. Zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

 

 

21.  W sytuacji, gdy klient kwestionuje konieczność dokonania zapłaty/dopłaty  za usługę lub towar zapisany na transponderze, przeprowadzone jest postępowanie wyjaśniające wg zapisu systemu ESOK.

 

22.    Użytkownik obowiązany jest dbać o transponder. W przypadku zniszczenia lub zagubienia transpondera klient ponosi opłatę manipulacyjną  w wysokości 100 złotych płatną w kasie aquaparku.

 

 

IV.    Przepisy końcowe

 

1.      Na terenie aquaparku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ich mieniu, jak i mieniu Spółki. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste i godność osób odwiedzających Aquapark, tj. w toaletach, pod prysznicami i na terenie Świata Saun.

2.      Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za zgodą Zarządu Aqua Park Łódź Sp. z o.o..

3.      Uwagi i wnioski można zgłaszać na stanowisku kasowym aquaparku.

4.      Pracownicy aquaparku mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu lub poleceń obsługi aquaparku. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

5.      Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie, lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

6.      Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Aqua Parku Łódź Sp. z o. o.

7.      Na pływalni obwiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć rekreacyjno – sportowych,
a w szczególności nauki i doskonalenia pływania. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby, które zawarły umowę z Aqua Park Łódź Sp. o.o. lub inne osoby po uzyskaniu zgody Zarządcy Obiektu. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z terenu pływalni
bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

 

 

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997